Økonomi

Hvad koster et efterskoleophold hos os?

Indmeldelse
Når jeres barn er blevet optaget på skolen, betaler I et indmeldelsesgebyr på 3500 kr. Ved afmeldelse før skolestart tilbagebetales beløbet ikke. Ved gennemførsel af skoleåret, eller hvis I eller vi mod alt forventning vælger at afbryde opholdet i utide, tilbagebetales kr. 1000,00 fratrukket evt. ikke afleverede materialer, nøgler, erstatninger mv.

Tilskud
Staten yder et tilskud til elever, der vil på efterskole. Statstilskuddet bestemmes ud fra husstandsindkomsten, hvor eleven har folkeregisteradresse. Det beregnes ud fra indkomstgrundlaget 2 år inden det år, skoleåret starter. Husstandsindkomsten fratrækkes et beløb for hver søskende under 18 år ved skoleårets start. I tilfælde af drastisk lønnedgang, sygdom og andre særlige tilfælde, kan der søges individuel supplerende støtte. Hør nærmere på skolens kontor.

Særlige muligheder for økonomisk støtte

Hvis I har svært ved at betale et efterskoleophold, er det muligt at søge om lokal efterskolestøtte hos os. Lokal efterskolestøtte er en pulje, der er øremærket til at hjælpe familier, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold, selvom de får statslig elevstøtte.

Svenstrup Efterskole tildeler som udgangspunkt lokal efterskolestøtte i faste portioner à 10.000 kr., 15.000 kr. eller 20.000 kr. til et års efterskoleophold.

Hvilke familier, der kan få tildelt lokal efterskolestøtte, er baseret på en konkret individuel vurdering fra skolens side.

I denne vurdering indgår typisk følgende faktorer: 

  • Søskende på efterskole samme år
  • Enlig forsørgende forældre m. lav indkomst
  • Pludselig arbejdsløshed, lønnedgang eller lign., der gør året atypisk.
  • Skilsmisse, dødsfald
  • Lavtlønnede
  • Andre muligheder

Hver sag behandles efter ansøgning og besluttes af bestyrelsen

Hvis I har behov for at søge lokal efterskolestøtte, skal I sende en mail til kontor@svenstrup-efterskole.dk hvori ansøgningen forklares vedhæftet dokumentation i form af årsopgørelse, attester mv.

I er altid velkommen til at kontakte skolens kontor for at høre mere om mulighederne for at søge lokal efterskolestøtte.

Beregning af egenbetaling
Download elevstøttetaksterne 23-24 her

Dette er inkluderet i skolepengene
Undervisningsmateriale, skoledragt, den årlige skitur, kulturrejse og andre udflugter er inkluderet i skolepengene. Elever på fodboldlinjen skal købe en kampdragt ud over. Denne inkluderer udebane- og hjemmebanedragt.

Betaling
I betaler med 9 rater fra den 15. april til og med den 1. april året efter. December måned friholdes for betaling.

Vi sender jer alle nødvendige skemaer til brug for ansøgning om elevstøtte samt indbetalingskort til betaling af skolepenge.

Rate 1 betales senest d. 15. april (efter Ny Elevdag i marts) og udgør 7.000,00. Bemærk det er en aconto opkrævning.

Ved framelding refunderes raten ikke.

Den resterende elevbetaling fordeles på 8 rater hen over skoleåret. Betalingsoversigten fremsendes så snart beregningen forelægger og forventes klar i juni.

Ovenstående er gældende for skoleåret 23/24 og kan ændres for efterfølgende årgange

Afbrydelse af ophold
Hvis opholdet på skolen afbrydes i utide enten ud fra vores eller jeres ønske, betaler I 4 ugers fuld skolepris.

Skolepris
Årgang 2023-24: 2.800 kr. pr. uge.
Linjefag

Kom og spil fodbold på Svenstrup Efterskole
Kom og prøv kræfter med mange forskellige slags sport her på Svenstrup Efterskole
Kom og vær den kreative designer her på Svenstrup Efterskole
Slip din indre rockstjerne løs til musik her på Svenstrup Efterskole
Kom og lær de fede moves til dans her på Svenstrup Efterskole